Search This Website

Thursday, 17 January 2019

GPSSB Samaj Kalyan Nirikshak & Vistaran Adhikari (Sahakar) Provisional Merit List & Final Ans Key Declared 2019

GPSSB Samaj Kalyan Nirikshak & Vistaran Adhikari (Sahakar) Provisional Merit List & Final Ans Key Declared 2019

Board: GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR
Post Name
  • Advt. No. : 8/2018-19 - Vistaran Adhikari (Sahakar) (VA(S)-2018-19)
  • Exam Date : 09/12/2018
  • Advt. No. : 4/2018-19 - Samaj Kalyan Nirikshak (SKN-2018-19)
  • Exam Date : 09/12/2018
PROVISIONAL Merit List
Final Ans Key
PROVISIONAL Result:

No comments:

Post a comment